SR_10.GIF

 

1

2

3

4

5

6

7

8

成人の日

9

普通3

3学期始業式

10

給食開始

11

委員会

12

学年集会

13

14

15

16

児童朝会

17

18

クラブ活動

19

教育相談日

20

21

22

23

体育朝会

24

南地区授業研究会

25

クラブ活動

26

27

28

29

30

音楽朝会

31